Algemene voorwaarden

Op alle diensten die Oomen Advocatuur BV verricht, zijn haar algemene voorwaarden van toepassing.
Deze algemene voorwaarden kunt u hier downloaden.

ALGEMENE VOORWAARDEN OOMEN ADVOCATUUR BV

              Toepasselijkheid

  1. Oomen Advocatuur BV (hierna: Oomen Advocatuur) is een besloten vennootschap naar Nederlands recht die zich ten doel strekt het uitoefenen of het doen uitoefenen van de rechtspraktijk en de beoefening van het beroep van advocaat, daaronder begrepen het uitoefenen van de functies van bindend adviseur, mediator en coach/docent.

  2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten, alsmede aanvullende dan wel vervolgopdrachten van opdrachtgevers van Oomen Advocatuur. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing door toezending ervan bij aanvaarding van een eerste opdracht van opdrachtgever en gelden steeds bij vervolgopdrachten, alsmede door het zonder protest aanvaarden van deze algemene voorwaarden door het voldoen van minimaal 4 facturen van Oomen Advocatuur.

   Overeenkomst van opdracht

  3. Opdrachten aan Oomen Advocatuur kunnen zowel schriftelijk als mondeling door een opdrachtgever worden gegeven. In geval van een mondelinge opdracht is sprake van een opdracht indien Oomen Advocatuur werkzaamheden heeft verricht voor een opdrachtgever zonder dat een opdrachtgever schriftelijk bezwaar heeft gemaakt tegen verrichte werkzaamheden binnen twee werkdagen na ontvangst daarvan.

  4. Opdrachtgever dient zich bij de eerste opdracht te identificeren door afgifte van een in Nederland erkend indentiteitsbewijs, waarvan een kopie zal worden bewaard in het cliëntendossier.

  5. De toepasselijkheid van artikel 7:404 en 7:407 lid 2 Burgerlijk Wetboek wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

  6. Tenzij anders overeengekomen beslist Oomen Advocatuur welke advocaat, dan wel advocaten de opdracht uitvoert dan wel uitvoeren.

   Honorarium, verschotten en kantoorkosten

  7. De kosten van uitvoering van de opdracht door Oomen Advocatuur omvatten het eigenlijke honorarium, de verschotten betaald aan derden en de kantoorkosten, die gelijk zijn aan 6% van het honorarium.

  8. Het honorarium wordt naar tijd en aard van de werkzaamheden gespecificeerd en met verschotten (zoals griffierechten, deurwaarderskosten en kosten van uittreksels), kantoorkosten en vermeerderd met omzetbelasting aan de opdrachtgever in rekening gebracht.

  9. Tenzij tussen partijen uitdrukkelijk anders is overeengekomen, kan Oomen Advocatuur de tarieven –aan de hand waarvan het honorarium wordt bepaald- tussentijds aanpassen, mist zij daarvan mededeling doet aan opdrachtgever, bijvoorbeeld door mededeling daarvan op de website van Oomen Advocatuur.

  10. Oomen Advocatuur kan een voorschot op het honorarium, de verschotten en de kantoorkosten verlangen, welke voorschotten bij het einde van de opdracht worden verrekend.

   Betaling en declaraties

  11. In beginsel wordt iedere maand de in de daaraan voorafgaande maand door Oomen Advocatuur verrichte werkzaamheden gedeclareerd.

  12. De betalingstermijn van iedere factuur bedraagt 14 kalenderdagen.

  13. Indien een declaratie niet binnen de betalingstermijn van 14 kalenderdagen wordt voldaan is opdrachtgever in verzuim waardoor opdrachtgever de wettelijke rente is verschuldigd vanaf de datum van het verzuim, alsmede buitengerechtelijk incassokosten ter grootte van 10% van de openstaande declaratie.

  14. Indien de declaratie niet binnen de hierboven bedoelde termijn wordt voldaan kan Oomen Advocatuur haar werkzaamheden ten behoeve van opdrachtgever opschorten totdat de declaratie is voldaan. Hiervan zal Oomen Advocatuur tijdig en schriftelijk mededeling doen aan opdrachtgever. Oomen Advocatuur wordt door opdrachtgever uitdrukkelijk gevrijwaard voor schade, die ontstaan als gevolg van de opschorting van de werkzaamheden.

   Derdengeldenrekening

  15. Gelden die Oomen Advocatuur ten behoeve van opdrachtgever ontvangt worden gestort op de daarvoor bestemde derdengeldenrekening van Stichting Derdengelden Oomen Advocatuur B.V. Tenzij schriftelijk andersluidende afspraken zijn gemaakt wordt over derdengelden geen rente vergoed. Eventueel opgebouwde rente dient ter vergoeding van administratie- en beheerkosten.

   Beperking van de aansprakelijkheid

  16. Indien zich bij de uitvoering van een opdracht onverhoopt een gebeurtenis voordoet – waaronder ook een nalaten begrepen wordt – die tot aansprakelijkheid van Oomen Advocatuur leidt, zal die aansprakelijkheid zijn beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van de door haar afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico (€ 2.500,-) dat volgens de polisvoorwaarden voor rekening van Oomen Advocatuur komt.

  17. Oomen Advocatuur is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade en evenmin aansprakelijk voor schade als gevolg van opschorting van werkzaamheden door Oomen Advocatuur omdat de opdrachtgever haar financiële verplichtingen jegens Oomen Advocatuur niet is nagekomen.

  18. In geval van opzet of bewuste roekeloosheid geldt bovenstaande in artikel 16 niet.

  19. Oomen Advocatuur is niet aansprakelijk voor derden, die zij in het kader van de uitvoering van de overeenkomst inschakelt, noch in geval van een toerekenbare tekortkoming, noch in geval van een onrechtmatige daad van die derde.

   Klachtenregeling

  20. Oomen Advocatuur hanteert een interne klachtenregeling.

  21. De klachtenregeling betreft de door Oomen Advocatuur gehanteerde procedure voor de behandeling van klachten van opdrachtgevers over de dienstverlening door Oomen Advocatuur.

  22. De tekst van de klachtenregeling is te vinden op de website van Oomen Advocatuur en zal bovendien op verzoek van opdrachtgever aan hem toegezonden worden.

   Toepasselijk recht, bevoegde rechter en taal

  23. Op de rechtsverhouding tussen Oomen Advocatuur en opdrachtgever is het Nederlands recht van toepassing.

  24. Alle geschillen die tussen Oomen Advocatuur en opdrachtgever ontstaan, worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van de rechtbank Gelderland, locatie Arnhem. De te voeren taal zal steeds Nederlands zijn.