Algemene voorwaarden

Op alle diensten die Oomen Advocatuur BV verricht, zijn haar algemene voorwaarden van toepassing.
Deze algemene voorwaarden kunt u hier downloaden.

ALGEMENE VOORWAARDEN OOMEN ADVOCATUUR BV

              Toepasselijkheid

  1. Oomen Advocatuur BV (hierna: Oomen Advocatuur) is een besloten vennootschap naar Nederlands recht die zich ten doel strekt het uitoefenen of het doen uitoefenen van de rechtspraktijk en de beoefening van het beroep van advocaat, daaronder begrepen het uitoefenen van de functies van bindend adviseur, mediator en coach/docent.

  2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten, alsmede aanvullende dan wel vervolgopdrachten van opdrachtgevers van Oomen Advocatuur. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing door toezending ervan bij aanvaarding van een eerste opdracht van opdrachtgever en gelden steeds bij vervolgopdrachten, alsmede door het zonder protest aanvaarden van deze algemene voorwaarden door het voldoen van minimaal 4 facturen van Oomen Advocatuur.

   Overeenkomst van opdracht

  3. Opdrachten aan Oomen Advocatuur kunnen zowel schriftelijk als mondeling door een opdrachtgever worden gegeven. In geval van een mondelinge opdracht is sprake van een opdracht indien Oomen Advocatuur werkzaamheden heeft verricht voor een opdrachtgever zonder dat een opdrachtgever schriftelijk bezwaar heeft gemaakt tegen verrichte werkzaamheden binnen twee werkdagen na ontvangst daarvan.

  4. Opdrachtgever dient zich bij de eerste opdracht te identificeren door afgifte van een in Nederland erkend indentiteitsbewijs, waarvan een kopie zal worden bewaard in het cliëntendossier.

  5. De toepasselijkheid van artikel 7:404 en 7:407 lid 2 Burgerlijk Wetboek wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

  6. Tenzij anders overeengekomen beslist Oomen Advocatuur welke advocaat, dan wel advocaten de opdracht uitvoert dan wel uitvoeren.

   Honorarium, verschotten en kantoorkosten

  7. De kosten van uitvoering van de opdracht door Oomen Advocatuur omvatten het eigenlijke honorarium, de verschotten betaald aan derden en de kantoorkosten, die gelijk zijn aan 6% van het honorarium.

  8. Het honorarium wordt naar tijd en aard van de werkzaamheden gespecificeerd en met verschotten (zoals griffierechten, deurwaarderskosten en kosten van uittreksels), kantoorkosten en vermeerderd met omzetbelasting aan de opdrachtgever in rekening gebracht.

  9. Tenzij tussen partijen uitdrukkelijk anders is overeengekomen, kan Oomen Advocatuur de tarieven –aan de hand waarvan het honorarium wordt bepaald- tussentijds aanpassen, mist zij daarvan mededeling doet aan opdrachtgever, bijvoorbeeld door mededeling daarvan op de website van Oomen Advocatuur.

  10. Oomen Advocatuur kan een voorschot op het honorarium, de verschotten en de kantoorkosten verlangen, welke voorschotten bij het einde van de opdracht worden verrekend.

   Betaling en declaraties

  11. In beginsel wordt iedere maand de in de daaraan voorafgaande maand door Oomen Advocatuur verrichte werkzaamheden gedeclareerd.

  12. De betalingstermijn van iedere factuur bedraagt 14 kalenderdagen.

  13. Indien een declaratie niet binnen de betalingstermijn van 14 kalenderdagen wordt voldaan is opdrachtgever in verzuim waardoor opdrachtgever de wettelijke rente is verschuldigd vanaf de datum van het verzuim, alsmede buitengerechtelijk incassokosten ter grootte van 10% van de openstaande declaratie.

  14. Indien de declaratie niet binnen de hierboven bedoelde termijn wordt voldaan kan Oomen Advocatuur haar werkzaamheden ten behoeve van opdrachtgever opschorten totdat de declaratie is voldaan. Hiervan zal Oomen Advocatuur tijdig en schriftelijk mededeling doen aan opdrachtgever. Oomen Advocatuur wordt door opdrachtgever uitdrukkelijk gevrijwaard voor schade, die ontstaan als gevolg van de opschorting van de werkzaamheden.

   Derdengeldenrekening

  15. Gelden die Oomen Advocatuur ten behoeve van opdrachtgever ontvangt worden gestort op de daarvoor bestemde derdengeldenrekening van Stichting Derdengelden Oomen Advocatuur B.V. Tenzij schriftelijk andersluidende afspraken zijn gemaakt wordt over derdengelden geen rente vergoed. Eventueel opgebouwde rente dient ter vergoeding van administratie- en beheerkosten.

   Beperking van de aansprakelijkheid

  16. Oomen Advocatuur heeft een beroepsaansprakelijkheidsverzekering. Iedere aansprakelijkheid voor tekortkomingen van Oomen Advocatuur voor door haar verrichte werkzaamheden, mits de tekortkomingen door Oomen Advocatuur zijn erkend, dan wel door de rechter zijn vastgesteld, is te allen tijde beperkt tot het bedrag, dat in het desbetreffende geval wordt uitbetaald krachtens haar beroepsaansprakelijkheidsverzekering vermeerderd met het bedrag van het eigen risico volgens de polisvoorwaarden. Indien om welke reden dan ook geen uitkering krachtens voornoemde verzekeringen wordt verstrekt, geldt dat iedere aansprakelijkheid beperkt is tot een bedrag van het honorarium dat is betaald voor de uitvoering van de opdracht tot het bedrag van het met de opdracht samenhangende honorarium. Iedere aansprakelijkheid van die personen die aan Oomen Advocatuur verbonden zijn, zoals werknemers en/of bestuurders, en die bij de uitvoering van de opdracht door Oomen Advocatuur zijn ingeschakeld, is uitgesloten. Die personen kunnen zich te allen tijde beroepen op dit ten behoeve van hen overeengekomen derdenbeding.


  17. Oomen Advocatuur is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade en evenmin aansprakelijk voor schade als gevolg van opschorting van werkzaamheden door Oomen Advocatuur omdat de opdrachtgever haar financiële verplichtingen jegens Oomen Advocatuur niet is nagekomen.

  18. In geval van opzet of bewuste roekeloosheid geldt bovenstaande in artikel 16 niet.

  19. Oomen Advocatuur is niet aansprakelijk voor derden, die zij in het kader van de uitvoering van de overeenkomst inschakelt, noch in geval van een toerekenbare tekortkoming, noch in geval van een onrechtmatige daad van die derde.

   Klachtenregeling

  20. Oomen Advocatuur hanteert een interne klachtenregeling overeenkomstig bijlage 1 bij deze Algemene Voorwaarden. De interne klachtenregeling wordt door opdrachtgever bij deze aanvaard.

  21. De klachtenregeling betreft de door Oomen Advocatuur gehanteerde procedure voor de behandeling van klachten van opdrachtgevers over de dienstverlening door Oomen Advocatuur.

  22. De meest actuele tekst van de klachtenregeling is steeds te vinden op de website van Oomen Advocatuur en zal bovendien op verzoek van opdrachtgever aan hem toegezonden worden; die actuele tekst vervangt zo nodig de tekst van bijlage 1.

   Algemene verordening gegevensbescherming

  23. Oomen Advocatuur geeft uitvoering aan de Algemene verordening gegevensbescherming middels de als bijlage 2 van deze Algemene Voorwaarden deel uitmakende verwerkersovereenkomst.

  24. Opdrachtnemer aanvaardt bij deze de inhoud van de verwerkersovereenkomst bedoeld in artikel 23.

   Toepasselijk recht, bevoegde rechter en taal

  25. Op de rechtsverhouding tussen Oomen Advocatuur en opdrachtgever is het Nederlands recht van toepassing.

  26. Alle geschillen die tussen Oomen Advocatuur en opdrachtgever ontstaan, worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van de rechtbank Gelderland, locatie Arnhem. De te voeren taal zal steeds Nederlands zijn.

  27. Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden gelden slechts als deze schriftelijk tussen partijen zijn vastgelegd.

  28. Indien enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden niet rechtsgeldig is blijven deze Algemene Voorwaarden tussen partijen van kracht en wordt de niet rechtsgeldige bepaling vervangen door een bepaling, die zoveel mogelijk aansluit bij de tekst van de niet rechtsgeldige bepaling.