Articles Tagged ‘arbeidsovereenkomst - Oomen Advocatuur Nijmegen’

Beëndiging arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Arbeidsovereenkomsten die voor bepaalde tijd zijn aangegaan, eindigen van rechtswege door het verstrijken van de overeengekomen termijn. Met de inwerkingtreding van de WWZ blijft deze regel onverkort van kracht. De WWZ introduceert echter wel een extra verplichting voor de werkgever, ten aanzien van de wijze waarop hij met de werknemer dient te communiceren over het al dan niet verlengen van de arbeidsovereenkomst.

Ontbinding van een arbeidsovereenkomst waarbij voortzetting in redelijkheid niet van werkgever kan worden geëist.


In deze zaak betrof het een werknemer (47 jaar) die op 1 maart 2010 in dienst is genomen voor bepaalde tijd (tot juli 2011) in de functie van product manager. De werknemer krijgt vrij snel ernstige twijfels bij de commerciële toepassing van een van werkgevers producten. Dit resulteert onder meer in het tegenhouden althans vertragen van een open dag, het niet willen uitnodigen van oude klanten en het negatief uitlaten aan handelsagenten over het product en de verantwoordelijke personen. De werkgever vindt dat het zo niet langer kan en verzoekt bij de kantonrechter om de ontbinding van de arbeidsovereenkomst wegens een verstoorde arbeidsrelatie.