Articles Tagged ‘arbeidsrecht - Oomen Advocatuur Nijmegen’

Payrolling blijkt risicovol

Veel ondernemingen maken gebruik van een payrollconstructie teneinde werkgeverschap en alle daarmee gemoeide verplichtingen te ontlopen. Een recente uitspraak van de kantonrechter te Almelo laat echter zien dat deze constructie niet zonder risico is.

Wijzigingen in arbeidsrecht als gevolg van Wet werk & zekerheid

Met het herfstakkoord dat de regeringspartijen in samenwerking met D66, CU en SGP hebben bereikt, is het sociaal akkoord (dat onder meer zag op wijzigingen van het arbeidsrecht) uit het voorjaar van 2013 op een aantal punten gewijzigd. Deze wijzigingen brengen onder meer met zich dat het sociaal akkoord versneld zal worden ingevoerd.

Wijzigingen in het arbeidsrecht per 1 juli 2015

In eerdere nieuwsberichten zijn de wijzigingen besproken die op grond van de nieuwe Wet Werk en Zekerheid per 1 januari 2015 in het arbeidsrecht zullen worden ingevoerd. Naast die wijzigingen is er ook een groot aantal wijzigingen die pas per 1 juli 2015 ingaan. Die wijzigingen hebben onder meer betrekking op de transitievergoeding, de te volgen route ingeval van ontslag en de keten- en periodenregeling.

Zieke werknemer ontslaan met beroep op bedrijfsbeëindiging

Voor een kleine onderneming met slechts een paar werknemers, kan de ziekte van een van de werknemers als een loden last op de onderneming drukken. De zieke werknemer behoudt immers aanspraak op loon, terwijl de werkzaamheden van de zieke werknemer wel gewoon moeten worden verricht, waarvoor soms zelf een tijdelijke kracht moet worden aangesteld. Het is voor een werkgever bovendien zeer lastig om een arbeidsovereenkomst met een zieke werknemer op te zeggen, aangezien wettelijk is geregeld dat dat de arbeidsovereenkomst met de zieke werknemer gedurende de eerste twee jaar van de arbeidsongeschiktheid niet kan worden opgezegd. Slechts onder bepaalde omstandigheden kan van die bescherming worden afgeweken, waarbij gedacht moet worden aan bedrijfsbeëindiging of sluiting van dat deel van de onderneming waarin de zieke werknemer hoofdzakelijk werkzaam is.