Articles Tagged ‘WWZ - Oomen Advocatuur Nijmegen’

Beëndiging arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Arbeidsovereenkomsten die voor bepaalde tijd zijn aangegaan, eindigen van rechtswege door het verstrijken van de overeengekomen termijn. Met de inwerkingtreding van de WWZ blijft deze regel onverkort van kracht. De WWZ introduceert echter wel een extra verplichting voor de werkgever, ten aanzien van de wijze waarop hij met de werknemer dient te communiceren over het al dan niet verlengen van de arbeidsovereenkomst.

Concurrentiebeding

In een arbeidsovereenkomst wordt vaak een concurrentiebeding opgenomen (waartoe ook een relatiebeding moet worden gerekend). Met een dergelijk beding beoogt de werkgever te voorkomen dat de werknemer na het einde van de arbeidsovereenkomst in dienst treedt bij een concurrent, of bij een nieuwe werkgever uw relaties benadert. Dat zou er immers toe kunnen leiden dat de werknemer bedrijfsgevoelige informatie zou kunnen doorspelen aan een concurrent, met alle gevolgen van dien.

Proeftijd in arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Wanneer met een nieuwe werknemer een eerste arbeidsovereenkomst wordt aangegaan (voor bepaalde dan wel voor onbepaalde tijd), wordt in die arbeidsovereenkomst vaak een proeftijdbeding opgenomen. Die proeftijd stelt partijen in de gelegenheid om enige tijd vrijblijvend te bezien of zij er goed aan hebben gedaan om met elkaar een arbeidsovereenkomst te sluiten. Mocht blijken dat een van de partijen van mening is dat dat niet het geval is, dan kunnen zowel de werkgever als de werknemer de arbeidsovereenkomst gedurende de proeftijd met onmiddellijke ingang opzeggen.

Wijzigingen in het arbeidsrecht per 1 juli 2015

In eerdere nieuwsberichten zijn de wijzigingen besproken die op grond van de nieuwe Wet Werk en Zekerheid per 1 januari 2015 in het arbeidsrecht zullen worden ingevoerd. Naast die wijzigingen is er ook een groot aantal wijzigingen die pas per 1 juli 2015 ingaan. Die wijzigingen hebben onder meer betrekking op de transitievergoeding, de te volgen route ingeval van ontslag en de keten- en periodenregeling.