De Wet arbeidsmarkt in balans

op .

Op 5 februari jl. heeft de Tweede Kamer ingestemd met de Wet arbeidsmarkt in balans (Wab). Kern van de Wab is dat het kabinet het voor werkgevers aantrekkelijker wil maken om werknemers in vaste dienst te nemen door de kloof tussen vaste contracten en flexibele arbeid te verkleinen. Om dit te bereiken wordt ook de Wet werk en zekerheid (Wwz) op een aantal onderdelen aangepast, zoals wijziging van de ketenregeling, wijziging van (de berekening van) de transitievergoeding en invoering van de ‘cumulatieontslaggrond’ (de i-grond). Wel dient het wetsvoorstel nog te worden aangenomen door de Eerste Kamer alvorens de wet in werking treedt. Het beoogde tijdstip van inwerkingtreding is 1 januari 2020.

De Wab bevat een reeks samenhangende maatregelen die in verschillende categorieën zijn onder te verdelen: ontslagrecht, flexrecht en WW-premiedifferentiatie. Hieronder volgt per categorie een overzicht van de wijzigingen in hoofdlijnen.

Geen openstaande vacatures

op .

Oomen Advocatuur kent momenteel geen actieve openstaande vacatures, lees meer voor onze contactgegevens voor een open sollicitatie.

Minimumloon om start-up te helpen

op .

Bent u directeur-grootaandeelhouder (DGA) van een innovatieve start-up? Straks heeft u de mogelijkheid om de eerste drie jaar alleen het wettelijk minimumloon te verdienen. Hierdoor houdt u meer geld over om de onderneming te laten groeien. Op dit moment moet u uzelf op grond van de wet een hoger loon uitbetalen vanuit de onderneming.

Meer inspraak Arbo-arts en OR

op .

De Arbowet wordt aangepast om werkgevers en werknemers meer te betrekken bij de arbodienstverlening. Wat gaat er veranderen? De ondernemingsraad krijgt instemmingsrecht over de keuze en vestigingsplaats van de preventiemedewerker. Elke werknemer moet bij de bedrijfsarts terecht kunnen. De arts mag overleggen met de ondernemingsraad en krijg meer adviserende taken. Er komen minimumeisen voor het basiscontract met een arbodienst. Inspectie SZW krijgt meer ruimte voor handhaving en toezicht.

Verplicht inschakelen ondernemingsraad bij topsalarissen en pensioenen

op .

Belangrijke wetswijzigingen: Is de pensioenregeling ondergebracht bij een pensioenfonds en dient deze in de ogen van de werkgever te worden gewijzigd? Dan moet per 1 oktober 2016 eerst de ondernemingsraad hiermee instemmen. Dit hoeft niet wanneer in de geldende cao al afspraken over pensioenen bestaan.