Wijziging criteria fiscaal bouw terrein voor de omzetbelasting

op .

Een recent arrest van de Hoge Raad met betrekking tot de kwalificatie van een bouwterrein in fiscale zin, kan grote gevolgen hebben voor de praktijk.

Wanneer u als ondernemer een zaak aan een ander levert, dient u daarover in beginsel omzetbelasting (BTW) af te dragen. In beginsel, want op deze regel is een wettelijke uitzondering gemaakt voor het geval er een onroerende zaak wordt geleverd. In dat geval moet immers overdrachtbelasting worden voldaan. Die uitzondering geldt echter niet indien de onroerende zaak een bouwterrein is. Bij de overdracht van een bouwterrein is aldus wel afdracht van BTW vereist, doch zal voor de verkrijger veelal een vrijstelling voor de overdrachtsbelasting gelden.

Het begrip ‘bouwterrein’ is in de btw-regelgeving gedefinieerd als een perceel onbebouwde grond ten aanzien waarvan met het oog op de toekomstige bebouwing van de grond één of meer van de volgende handelingen zijn of worden verricht: (te beoordelen op het moment van levering)

  • de bewerking van de grond zelf;
  • het treffen van voorzieningen die uitsluitend dienstbaar zijn aan de grond;
  • het treffen van voorzieningen in de omgeving van de grond;
  • het verlenen van een bouwvergunning.

Juist ten aanzien van deze definitie is recent een uitspraak gedaan door het Europese Hof, welke uitspraak door de Hoge Raad is overgenomen. De strekking van de uitspraak is dat ook een bewerking van gering kaliber, zoals zuivering van puinstukken en grofegalisatie, aan onbebouwde grond het karakter van een ‘bouwterrein’ kunnen geven. Daarbij is als belangrijke voorwaarde gesteld dat de werkzaamheden zijn verricht met het oog op de latere bebouwing van de grond. Met deze uitspraak is aldus de definitie van het begrip ‘bouwterrein’ verruimd.

Het arrest heeft tot gevolg dat een terrein eerder als bouwterrein in fiscale zin zal kwalificeren, wat voor de (potentiële) verkrijger als voordeel heeft dat deze veelal een vrijstelling krijgt van overdrachtbelasting en voorts de betaalde BTW in aftrek kan brengen. Indien de verkrijger echter geen mogelijkheid heeft de BTW in aftrek te brengen, zal goed moeten worden gekeken hoe de overdracht wordt vormgegeven, zodat (indien mogelijk) kan worden voorkomen dat een terrein als bouwterrein wordt gekwalificeerd en derhalve geen BTW maar in plaats daarvan de lagere overdrachtsbelasting verschuldigd zal zijn.

 

Tags: wijzigingen fiscaal bouwterrein omzetbelasting