Concurrentiebeding

op .

In een arbeidsovereenkomst wordt vaak een concurrentiebeding opgenomen (waartoe ook een relatiebeding moet worden gerekend). Met een dergelijk beding beoogt de werkgever te voorkomen dat de werknemer na het einde van de arbeidsovereenkomst in dienst treedt bij een concurrent, of bij een nieuwe werkgever uw relaties benadert. Dat zou er immers toe kunnen leiden dat de werknemer bedrijfsgevoelige informatie zou kunnen doorspelen aan een concurrent, met alle gevolgen van dien.

Met de WWZ wordt de mogelijkheid om een concurrentiebeding in een arbeidsovereenkomst op te nemen beperkt. Deze beperking houdt in dat dat het per 1 januari 2015 enkel nog is toegestaan om een concurrentiebeding op te nemen in een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Ten aanzien van arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd is het dus niet langer toegestaan om daarin een concurrentiebeding op te nemen. Indien dat toch gebeurt, dan is dat beding nietig. Het doel van deze wijziging is de verbetering van de positie van flexwerkers op de arbeidsmarkt, die volgens de wetgever immers door het bestaan van een concurrentiebeding teveel worden beperkt in hun vrijheid om na het einde van een dienstverband elders werkzaamheden te verrichten.

Op de regel dat het bij arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd niet langer is toegestaan om een concurrentiebeding op te nemen, heeft de wetgever wel een uitzonderingsmogelijkheid opgenomen. Deze houdt in dat, indien het vanwege zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen noodzakelijk is een concurrentiebeding op te nemen, dat is toegestaan. Door de werkgever moeten die zwaarwegende belangen echter wel schriftelijk (in de arbeidsovereenkomst) gemotiveerd worden, waarbij aangegeven dient te worden welke zwaarwegende bedrijfs- en dienstbelangen het concurrentiebeding vereisen. Voor de werknemer bestaat echter de mogelijkheid om het concurrentiebeding dan alsnog te vernietigen, indien hij van mening is dat de door de werkgever gegeven motivering tekortschiet.

Het verbod op het opnemen van een concurrentiebeding in arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd geldt voor alle arbeidsovereenkomsten die ingaan op of ná 1 januari 2015. Voor arbeidsovereenkomsten die eerder zijn ingegaan blijft het oude recht gelden. Concurrentiebedingen in arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd die vóór 1 januari 2015 zijn aangegaan, blijven aldus gewoon van kracht.

Tags: WWZ Concurrentiebeding