Ondanks vergunning UWV toch ontslagvergoeding

op .

Indien u afscheid wenst te nemen van een werknemer die in vaste dienst is (dus voor onbepaalde tijd), kan dat via een vaststellingsovereenkomst, via het UWV of via de kantonrechter. Indien de weg van het UWV wordt gekozen, en de werknemer middels een verkregen ontslagvergunning zal worden ontslagen, kan de werknemer zich op het standpunt stellen dat het ontslag kennelijk onredelijk is, bijvoorbeeld omdat geen ontslagvergoeding wordt betaald. Ter bepaling van de hoogte van die ontslagvergoeding biedt een uitspraak van de kantonrechter Amersfoort interessante inzichten.

Werkneemster was 15 jaar in dienst bij een hypotheekverstrekker, maar door het teruglopen van de activiteiten van werkgever is zij met toestemming van het UWV ontslagen. Omdat werkneemster van mening was dat haar ontslag, wegens het ontbreken van een ontslagvergoeding, kennelijk onredelijk was, is zij een procedure jegens haar werkgever gestart waarin zij een hoge ontslagvergoeding vorderde. De kantonrechter komt tot het oordeel dat er goede redenen aan het ontslag ten grondslag liggen, maar door het ontbreken van een vergoeding het ontslag toch kennelijk onredelijk is. De kantonrechter kent vervolgens aan werkneemster een vergoeding toe, waarbij voor de vaststelling van de hoogte wordt gekeken naar de website www.hoelangwerkloos.nl. Deze website van de Universiteit van Amsterdam maakt op basis van een aantal gegevens zoals de leeftijd en het opleidingsniveau van de werknemer en het werkveld waarin deze actief is, een inschatting van de duur dat de werknemer werkloos zal zijn. In het genoemde geval berekende de website dat werkneemster een jaar werkloos zou zijn en kende aldus een ontslagvergoeding toe ter hoogte van een jaarsalaris, met aftrek van WW. Concreet kwam dit neer op 4 maandsalarissen, terwijl de kantonrechtersformule ingeval van een ontbindingsprocedure zou zijn neergekomen op 2 jaarsalarissen.

Op grond van het vorenstaande kan voor de bepaling van de ontslagvergoeding de genoemde rekenmodule een belangrijke rol gaan spelen.

Tags: UWV vergunning ontslagvergoeding