Regels ter bestrijding van betalingsachterstand bij handelstransacties

op .

Met ingang van 16 maart 2013 zijn nieuwe regels ter bestrijding van een betalingsachterstand bij handelstransacties in werking getreden. Met deze regels wordt aan schuldeisers een aantal instrumenten aangereikt om een betalingsachterstand van hun schuldenaren tegen te gaan. De regels zijn enkel van toepassing op overeenkomsten tussen ondernemingen onderling en ondernemingen en overheidsinstanties, alsmede enkel op overeenkomsten gesloten na 16 maart 2013.

Minimumvergoeding voor invorderingskosten

Een schuldeiser kan in geval van te late betaling van zijn factuur in het kader van incassokosten aanspraak maken op een bedrag van ten minste € 40,-. Partijen kunnen geen lager bedrag overeenkomen. De schuldeiser hoeft niet aan te tonen dat hij daadwerkelijk incassokosten ter hoogte van dit bedrag heeft gemaakt. Het bedrag van € 40,- kan oplopen indien de daadwerkelijke incassokosten hoger zijn geweest, bijvoorbeeld als gevolg van het inschakelen van een advocaat of incassobureau.

Uiterste betaaltermijn

De nieuwe regels hebben tevens tot gevolg dat er een uiterste betaaltermijn geldt van 60 dagen voor handelstransacties tussen ondernemingen, ook als er geen betalingstermijn is overeengekomen. Een nog langere betaaltermijn kan slechts gelding vinden indien dit uitdrukkelijk in de overeenkomst is opgenomen en niet kennelijk onbillijk is jegens de schuldeiser. Zo’n langere betalingstermijn kan bijvoorbeeld worden afgesproken indien een vaste handelsrelatie tijdelijk in betalingsproblemen verkeert. Partijen kunnen uiteraard ook een kortere betaaltermijn overeenkomen, bijvoorbeeld in de algemene voorwaarden.

Voor handelstransacties tussen ondernemingen en de overheid geldt een maximum betaaltermijn van 30 dagen. Overheidsinstanties kunnen hier slechts van afwijken indien de bijzondere aard of eigenschappen van de overeenkomst een dergelijke langere betalingstermijn objectief rechtvaardigen. Het moet dan een overeenkomst behelzen die de betreffende overheidsinstantie zelden aangaat.

Verhoging wettelijke handelsrente

Wanneer de betaaltermijn is verstreken kunnen schuldeisers, zonder dat zij nog een handeling hoeven te verrichten, aanspraak maken op wettelijke handelsrente. De wettelijke handelsrente is thans vastgesteld op 8,75% waarvan door ondernemingen onderling kan worden afgeweken. Overheidsinstanties kunnen hiervan niet afwijken.

De bovenstaande regels behelzen een implementatie van Europees recht. Dit betekent dat voor ondernemingen en overheidsinstanties binnen Europa dezelfde uiterste betaaltermijnen gelden.

Tags: handelstransactie betalingsachterstand invordering