De vereisten van een goede ingebrekestelling

op .

Wanneer u overeenkomsten met een leverancier of dienstverlener sluit, mag u verwachten dat er keurig uitvoering aan deze overeenkomsten wordt gegeven. Het komt echter ook voor dat uw wederpartij haar contractuele verplichtingen niet (correct) nakomt. U wilt dan de overeenkomst ontbinden zodat u met een andere partij kunt contracteren en/of u wilt de door u geleden schade vergoed zien. Voordat u dergelijke vorderingen in kunt stellen, dient uw wederpartij eerst in verzuim te zijn. Verzuim treedt in dit soort gevallen meestal slechts in nadat uw wederpartij een ingebrekestelling van u heeft ontvangen. Dit wordt echter geregeld vergeten, of niet op een juiste wijze gedaan.

Een ingebrekestelling is een schriftelijke (bij voorkeur aangetekende) aanmaning waarbij u:

  1. uw wederpartij wijst op de (specifieke) gebreken in de uitvoering in de overeenkomst; en
  2. aan uw wederpartij een redelijke termijn geeft voor het alsnog op een correcte wijze nakomen van de overeenkomst; en
  3. uw wederpartij, indien deze niet alsnog binnen de gestelde termijn correct nakomt, aansprakelijk stelt voor de schade die u als gevolg van de niet-nakoming lijdt.

Uit deze definitie volgt dat de ingebrekestelling schriftelijk aan de wederpartij moet worden gericht. Voorts dient aan de wederpartij een redelijke termijn te worden gegeven om alsnog na te komen. Wat een ‘redelijke termijn’ is moet per specifiek geval beoordeeld worden. Zo kan bijvoorbeeld bij de verplichting tot betaling van een geldbedrag een kortere termijn gehanteerd worden dan wanneer er een gebrek kleeft aan de ontwikkeling van nieuwe software. Tenslotte is, vooral wanneer u verhaalbare schade lijdt wegens de niet-correcte nakoming van de overeenkomst, van belang dat u uw wederpartij aansprakelijk stelt voor die schade.

Indien de ingebrekestelling niet voldoet aan de hiervoor genoemde eisen, kan dat vergaande gevolgen hebben. Een ingebrekestelling die niet aan de genoemde eisen voldoet, leidt immers niet tot verzuim van uw wederpartij. Hierdoor zou u een schadevergoeding kunnen mislopen, of zou u gebonden kunnen blijven aan de (betalings)verplichtingen uit een overeenkomst die u vanwege tekortkomingen door de wederpartij had willen ontbinden.

Uit een uitspraak van de rechtbank Noord-Holland blijkt het belang van een correcte ingebrekestelling. Wegens een onjuiste implementatie van een softwarepakket ontbindt de afnemer de overeenkomst met de leverancier, waarbij hij terugbetaling van de koopsom en een schadevergoeding vordert. Bij de beoordeling van de vordering kijkt de rechter eerst of een juiste ingebrekestelling is verzonden. In de brief die de afnemer aan haar leverancier heeft verzonden heeft deze enkel een termijn gesteld voor het verkrijgen van instemming met een voorgestelde ‘bevredigende oplossing’ die uitgaat van ontbinding van de overeenkomst. Er wordt dus niet een redelijke termijn gegeven om alsnog na te komen, waardoor de leverancier niet de kans heeft gekregen verbeteringen in de software aan te brengen.

Omdat de afnemer slechts heeft aangedrongen op ontbinding van de overeenkomst en de leverancier daarop geen reactie heeft gegeven, heeft dit tot gevolg dat de leverancier niet in verzuim is komen te verkeren. De vorderingen van de afnemer worden dan ook afgewezen.

Het belang van een juiste ingebrekestelling is hiermee gegeven.

Tags: ingebrekestelling wanprestatie