Opvolgend werknemerschap na overname failliete onderneming

op .

Indien u (bepaalde onderdelen van) een failliete onderneming zou willen overnemen, maar de risico’s die gepaard gaan met het overnemen van het personeelsbestand van die onderneming houden u tegen, dan kan een recente uitspraak van de rechtbank Amsterdam u wellicht toch over de streep trekken.

Op grond van de wet geldt dat, wanneer een werknemer die 36 maanden bij een werkgever in dienst is, dan wel wanneer binnen die periode van 36 maanden met de werknemer een vierde arbeidsovereenkomst wordt gesloten, die werknemer van rechtswege voor onbepaalde tijd in dienst is. Hierbij maakt het in beginsel niet uit of op elkaar volgende arbeidsovereenkomsten met dezelfde werkgever worden gesloten, of dat deze worden gesloten met werkgevers die redelijkerwijze moeten worden geacht elkaars opvolgers te zijn. De vraag is echter wanneer sprake is van elkaar opvolgende werkgevers?
In een zaak voor de rechtbank Amsterdam speelde het geval van een werkneemster die voor onbepaalde tijd in dienst was van een failliete onderneming. Korte tijd na het faillissement heeft een concurrent van de failliete onderneming onderdelen van de failliet gekocht, waarbij onder meer ook werkneemster met een arbeidsovereenkomst voor de duur van één jaar in dienst is getreden. Na afloop van de periode van één jaar wordt de arbeidsovereenkomst met werkneemster niet verlengd. Werkneemster verweert zich tegen deze beëindiging met de stelling dat zij op grond van de regels van het opvolgend werkgeverschap van rechtswege voor onbepaalde tijd in dienst van de overnemende werkgever was getreden. Zij verrichtte voor deze nieuwe werkgever immers dezelfde werkzaamheden als voor haar voorgaande werkgever, tegen dezelfde arbeidsvoorwaarden. Voorts heeft zij deze werkzaamheden (aanvankelijk) verricht vanuit haar oude werkplek.
De rechtbank geeft twee criteria aan de hand waarvan beoordeeld moet worden of sprake is van opvolgend werkgeverschap: i) de nieuwe arbeidsovereenkomst eist wezenlijk dezelfde vaardigheden en verantwoordelijkheden als de vorige arbeidsovereenkomst, en ii) tussen de oude en de nieuwe werkgever bestaan zodanige banden dat het door de oude werkgever op grond van zijn ervaringen met de werknemer verkregen inzicht in diens hoedanigheid en geschiktheid ook moet worden toegerekend aan de nieuwe werkgever.
In de onderhavige zaak was de rechtbank van oordeel dat er geen sprake was van nauwe banden als onder ii) bedoeld, omdat de nieuwe werkgever in het geheel geen inzicht had in de hoedanigheid en geschiktheid van werkneemster. Zij had werkneemster gewoonweg overgenomen, zonder daarover contact met de failliet te hebben gehad. Van opvolgend werkgeverschap was dus geen sprake waardoor de werkgever de arbeidsovereenkomst rechtsgeldig heeft doen laten eindigen.

Op grond van het vorenstaande kan geconcludeerd worden dat de overname van een (deel van een) failliete onderneming niet per definitie tot gevolg heeft dat de overnemende partij als opvolgend werkgever heeft te gelden. Dit heeft tot gevolg dat de rechten van de overgenomen werknemers niet altijd gerespecteerd hoeven te worden. Omgekeerd geldt echter dat wanneer u bij de overname van werknemers van een failliete onderneming wel aan de hiervoor genoemde voorwaarden voldoet, u als opvolgend werkgever heeft te gelden met als gevolg dat de werknemer diens opgebouwde rechten behoudt.

Tags: werknemer failliet overname