Voorzichtig omgaan bij betaling aan failliete crediteur

op .

In een tijd dat het aantal uitgesproken faillissementen alle records breekt, kan het goed voorkomen dat u wordt geconfronteerd met een crediteur die failliet is verklaard. Een uitspraak van de rechtbank Midden-Nederland leert dat u in dat geval voordat u tot betaling overgaat, eerst goed moet nagaan aan wie u de betaling moet verrichten.

Een leverancier van kleding had een vordering van ruim € 130.000,- op een groot warenhuis. Deze vordering was door de leverancier stil verpand aan de bank. Voordat het warenhuis haar schuld aan de leverancier kon voldoen, is de leverancier failliet gegaan. De curator heeft vervolgens het warenhuis van de verpanding van de vordering op de hoogte gesteld, met de mededeling dat het warenhuis haar schuld slechts bevrijdend kon voldoen op het rekeningnummer van de pandhouder (de bank). Het warenhuis heeft echter per abuis betaald op de rekening van de leverancier, welk bedrag de curator heeft overgeboekt op zijn faillissementsrekening. Omdat het warenhuis met het doen van deze betaling niet bevrijdend heeft betaald, heeft zij vervolgens op verzoek van de pandhouder (de bank) eenzelfde bedrag op diens rekening gestort. Het warenhuis stelt zich vervolgens op het standpunt dat de curator het door het warenhuis in eerste instantie aan de curator betaalde bedrag moet terugstorten. De rechtbank komt tot het oordeel dat de eerste betaling aan de curator niet als onverschuldigd is aan te merken omdat het warenhuis wel een schuld had aan de leverancier, maar slechts bevrijdend kon betalen aan de pandhouder. Vervolgens komt de rechtbank tot het oordeel dat door het doen van de tweede betaling aan de pandhouder het warenhuis op grond van de wet een vordering tot restitutie op de curator heeft verkregen. Deze vordering is echter slechts een concurrente boedelvordering. Als de boedel niet toereikend is zal het warenhuis slechts een gedeelte of helemaal niet terugkrijgen.

Om te voorkomen dat betalingen van vorderingen aan een failliete wederpartij u niet bevrijden, is het dus van groot belang om goed na te gaan of u de betalingen op het juiste rekeningnummer overmaakt.

Tags: failliet betalng crediteur