Billijke vergoeding

op .

Sinds 1 juli 2015 heeft de billijke vergoeding via de Wet Werk en Zekerheid haar intrede gedaan in het arbeidsrecht. Op basis van de rechterlijke uitspraken die tot op heden zijn gedaan en waarin de billijke vergoeding het onderwerp van discussie tussen partijen was, kan gezegd worden dat de billijke vergoeding niet snel wordt toegekend. Dit is niet opvallend, mede gelet op het feit dat de billijke vergoeding slechts wordt toegekend indien sprake is van ernstig verwijtbaar handelen van de werkgever, waar niet eenvoudigweg sprake van is.

De billijke vergoeding is bedoeld voor uitzonderlijke gevallen. Het is niet de bedoeling dat kantonrechters te veel gebruik maken van hun mogelijkheid tot het toekennen van een additionele billijke vergoeding. Als een kantonrechter echter meent dat er grond is voor deze additionele vergoeding, krijgt hij alle vrijheid bij het bepalen van de hoogte hiervan. Wat betreft de hoogte van de billijke vergoeding zijn geen wettelijke regels gegeven. Wel zijn voor de berekening van de billijke vergoeding een aantal handvatten gegeven. De gevolgen van het ontslag voor de werknemer en de vraag of het ontslag in het licht van deze gevolgen redelijk is (het gevolgencriterium), worden bij het berekenen van de billijke vergoeding niet meegenomen, deze gevolgen zijn verdisconteerd in de transitievergoeding van artikel 7:673 BW.

De billijke vergoeding staat dus in relatie tot het verwijtbaar handelen dat de ontbinding van de arbeidsovereenkomst tot gevolg heeft. Waar leidt dit toe in de praktijk? Indien u hier mee te maken krijgt, helpen wij u graag verder.

Tags: vergoeding billijk