Vrije advocaatkeuze met rechtsbijstandverzekering

op .

Al lange tijd wordt tussen rechtsbijstandverzekeraars, verzekerden en advocaten de discussie gevoerd omtrent het al dan niet bestaan van een recht op vrije advocaatkeuze. Door een uitspraak van het Europese Hof van Justitie van begin november, lijkt aan deze discussie (voorlopig) een einde te zijn gekomen.

Rechtsbijstandverzekeraars hebben in hun polis meestal opgenomen dat in geschillen waarbij hun verzekerden zijn betrokken, deze verzekerden zullen worden bijgestaan door een werknemer die in dienst is van de rechtsbijstandverzekeraar. Als verzekerde kunt u echter de wens hebben om te worden bijgestaan door een advocaat die u kent en waarmee u een (vertrouwens)band heeft. In een procedure die door een verzekerde tegen zijn rechtsbijstandverzekeraar is aangespannen, heeft de Hoge Raad het Europees Hof van Justitie verzocht om duidelijk te maken hoe bepaalde Europese regelgeving op dit punt moet worden uitgelegd.
Het Europees Hof is tot het oordeel gekomen dat het Europees recht zich ertegen verzet dat een rechtsbijstandverzekeraar in haar polisvoorwaarden opneemt dat rechtsbijstand in beginsel wordt verleend door haar eigen werknemers en dat de kosten voor een door de verzekerde gekozen advocaat slechts onder door de verzekeraar gestelde voorwaarden wordt vergoed. Daarbij maakt het volgens het Europese Hof bovendien niet uit of in de procedure ten aanzien waarvan een beroep op de verzekering wordt gedaan, al dan niet een verplichting tot procesvertegenwoordiging door een advocaat bestaat. In arbeidsrechtzaken en huurzaken kan immers geprocedeerd worden zonder verplichte procesvertegenwoordiging door een advocaat.
Als gevolg van deze uitspraak is een rechtsbijstandverzekeraar aldus gehouden om - indien een verzekerde in een procedure is verwikkeld - de kosten van een door deze verzekerde zelf gekozen advocaat te vergoeden.

Indien u zich tot ons wendt met het verzoek u bij te staan in een geschil, verdient het de voorkeur om altijd van tevoren na te gaan of u een rechtsbijstand-verzekering heeft die in het betreffende geval dekking biedt. Het is op grond van de bovengenoemde uitspraak immers goed mogelijk dat uw kosten door uw verzekeraar zullen worden gedekt.

Tags: advocaatkeuze rechtsbijstandverzekering vrij