Beëndiging arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

op .

Arbeidsovereenkomsten die voor bepaalde tijd zijn aangegaan, eindigen van rechtswege door het verstrijken van de overeengekomen termijn. Met de inwerkingtreding van de WWZ blijft deze regel onverkort van kracht. De WWZ introduceert echter wel een extra verplichting voor de werkgever, ten aanzien van de wijze waarop hij met de werknemer dient te communiceren over het al dan niet verlengen van de arbeidsovereenkomst.

Concurrentiebeding

op .

In een arbeidsovereenkomst wordt vaak een concurrentiebeding opgenomen (waartoe ook een relatiebeding moet worden gerekend). Met een dergelijk beding beoogt de werkgever te voorkomen dat de werknemer na het einde van de arbeidsovereenkomst in dienst treedt bij een concurrent, of bij een nieuwe werkgever uw relaties benadert. Dat zou er immers toe kunnen leiden dat de werknemer bedrijfsgevoelige informatie zou kunnen doorspelen aan een concurrent, met alle gevolgen van dien.

Proeftijd in arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

op .

Wanneer met een nieuwe werknemer een eerste arbeidsovereenkomst wordt aangegaan (voor bepaalde dan wel voor onbepaalde tijd), wordt in die arbeidsovereenkomst vaak een proeftijdbeding opgenomen. Die proeftijd stelt partijen in de gelegenheid om enige tijd vrijblijvend te bezien of zij er goed aan hebben gedaan om met elkaar een arbeidsovereenkomst te sluiten. Mocht blijken dat een van de partijen van mening is dat dat niet het geval is, dan kunnen zowel de werkgever als de werknemer de arbeidsovereenkomst gedurende de proeftijd met onmiddellijke ingang opzeggen.

Vrije advocaatkeuze met rechtsbijstandverzekering

op .

Al lange tijd wordt tussen rechtsbijstandverzekeraars, verzekerden en advocaten de discussie gevoerd omtrent het al dan niet bestaan van een recht op vrije advocaatkeuze. Door een uitspraak van het Europese Hof van Justitie van begin november, lijkt aan deze discussie (voorlopig) een einde te zijn gekomen.

Wijzigingen in arbeidsrecht als gevolg van Wet werk & zekerheid

op .

Met het herfstakkoord dat de regeringspartijen in samenwerking met D66, CU en SGP hebben bereikt, is het sociaal akkoord (dat onder meer zag op wijzigingen van het arbeidsrecht) uit het voorjaar van 2013 op een aantal punten gewijzigd. Deze wijzigingen brengen onder meer met zich dat het sociaal akkoord versneld zal worden ingevoerd.