Payrolling blijkt risicovol

op .

Veel ondernemingen maken gebruik van een payrollconstructie teneinde werkgeverschap en alle daarmee gemoeide verplichtingen te ontlopen. Een recente uitspraak van de kantonrechter te Almelo laat echter zien dat deze constructie niet zonder risico is.

Regels ter bestrijding van betalingsachterstand bij handelstransacties

op .

Met ingang van 16 maart 2013 zijn nieuwe regels ter bestrijding van een betalingsachterstand bij handelstransacties in werking getreden. Met deze regels wordt aan schuldeisers een aantal instrumenten aangereikt om een betalingsachterstand van hun schuldenaren tegen te gaan. De regels zijn enkel van toepassing op overeenkomsten tussen ondernemingen onderling en ondernemingen en overheidsinstanties, alsmede enkel op overeenkomsten gesloten na 16 maart 2013.

Lening onzakelijk wegens ontbreken zekerheid

op .

Een recent arrest van het gerechtshof te ’s-Gravenhage leert dat het verstrekken van een rentedragende geldlening door een directeur-grootaandeelhouder aan zijn BV, zonder dat daarvoor zekerheden waren bedongen en geen aflossing was overeengekomen, als onzakelijk wordt aangemerkt.

Ontruiming van gekraakt pand

op .

Al vanaf 1 oktober 2010 is het verboden om een pand te kraken. Toch komt het nog met enige regelmaat voor dat krakers hun slag proberen te slaan, zo ook recentelijk in een pand van een van onze cliënten gebeurde.

Schending boekhoudplicht leidt tot aansprakelijkheid van bestuurders

op .

Het is ongetwijfeld bekend, maar daarom niet minder belangrijk er toch bij stil te staan. Bestuurders van een vennootschap zijn gehouden tot het opmaken van een jaarrekening en de deponering daarvan bij de Kamer van Koophandel. Een recente zaak voor de rechtbank ’s-Hertogenbosch laat maar weer eens zien wat de gevolgen kunnen zijn wanneer die verplichting wordt geschonden.