Wijziging Verklaring arbeidsrelatie (VAR)

op .

Voor opdrachtgevers die werken met freelancers of zelfstandigen zonder personeel, kan het onduidelijk zijn of zij voor die opdrachtnemers loonheffingen moeten inhouden en betalen. De VAR gaf hierover duidelijkheid. Sinds 1 mei 2016 is de VAR  afgeschaft. In plaats van de VAR kunnen opdrachtgevers en opdrachtnemers modelovereenkomsten gebruiken.

Medewerker met oud zeer

op .

De rechtbank Amsterdam heeft uitspraak gedaan in een zaak waarin een medewerker een computerspel op het internet heeft geplaatst, waarbij op spelpagina’s poppetjes en konijnen staan afgebeeld met foto’s van zijn (oud) werkgevers. De speler wordt uitgenodigd de poppetjes en konijnen met een muisklik neer te schieten.

Billijke vergoeding

op .

Sinds 1 juli 2015 heeft de billijke vergoeding via de Wet Werk en Zekerheid haar intrede gedaan in het arbeidsrecht. Op basis van de rechterlijke uitspraken die tot op heden zijn gedaan en waarin de billijke vergoeding het onderwerp van discussie tussen partijen was, kan gezegd worden dat de billijke vergoeding niet snel wordt toegekend. Dit is niet opvallend, mede gelet op het feit dat de billijke vergoeding slechts wordt toegekend indien sprake is van ernstig verwijtbaar handelen van de werkgever, waar niet eenvoudigweg sprake van is.

Een bewezen schriftelijke aanzegverplichting

op .

Op grond van de wet moet de werkgever de werknemer schriftelijk uiterlijk een maand voordat een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd van rechtswege eindigt, informeren over het al dan niet voortzetten van de arbeidsovereenkomst. Tevens volgt uit de wet dat de werkgever aan de werknemer een vergoeding verschuldigd is gelijk aan het bedrag van het loon voor één maand, indien de werkgever deze verplichting in het geheel niet is nagekomen.

Ontbinding van een arbeidsovereenkomst waarbij voortzetting in redelijkheid niet van werkgever kan worden geëist.

op .


In deze zaak betrof het een werknemer (47 jaar) die op 1 maart 2010 in dienst is genomen voor bepaalde tijd (tot juli 2011) in de functie van product manager. De werknemer krijgt vrij snel ernstige twijfels bij de commerciële toepassing van een van werkgevers producten. Dit resulteert onder meer in het tegenhouden althans vertragen van een open dag, het niet willen uitnodigen van oude klanten en het negatief uitlaten aan handelsagenten over het product en de verantwoordelijke personen. De werkgever vindt dat het zo niet langer kan en verzoekt bij de kantonrechter om de ontbinding van de arbeidsovereenkomst wegens een verstoorde arbeidsrelatie.