Mediation

Sommige geschillen lenen zich niet of minder goed voor het voeren van een gerechtelijke procedure. Dit zijn bijvoorbeeld zaken waarbij de bij het conflict betrokken partijen familieleden, vrienden of buren van elkaar zijn, of ondernemers die ondanks een gerezen geschil met elkaar verder willen of misschien zelfs moeten. Al deze situaties hebben als kenmerk dat het heel wezenlijk ius dat partijen ook nadat het geschil beslecht is, met elkaar verder kunnen. Mediation biedt dan een alternatieve vorm van geschiloplossing.
Bij mediation gaan partijen met behulp van een mediator nader met elkaar in gesprek op zoek naar zoveel mogelijk gezamenlijke belangen om uiteindelijk een regeling te treffen waarmee beide partijen tevreden zijn. De uiteindelijk gemaakte afspraken worden vervolgens formeel vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst.

Wat wij voor u kunnen betekenen
In zaken die naar het oordeel van Oomen Advocatuur geschikter zijn voor mediation dan voor het voeren van een gerechtelijke procedure, zullen wij u ook adviseren om het traject van mediation in te zetten om het ontstane geschil te beslechten. Oomen advocatuur kan zelf als mediator optreden, en u zo nodig in dat traject begeleiden. Tenslotte is Oomen Advocatuur uiteraard uitstekend in staat om de bereikte afspraken formeel vast te leggen in een vaststellingsovereenkomst.